CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐỊA KỸ THUẬT VIỆT NAM – DỊCH VỌNG HẬU, HN